2001 DONORS

Life Honorary President

≥ $100,000

观音堂佛祖庙

Honorary Chairman

$20,000 – $100,000

成邦富三月伯公理事会
谢国华 先生 PBM
王金先 先生
林捷发 先生
赵春福 先生 PBM

Annual Distinguished Sponsors

$5,000 – $20,000

人民行动党社区基金
李蕾成 先生
立安咨询私人有限公司
联系机械工程有限公司
泰国坊鱼翅
郭南利 先生 BBM (L)
胡清山 先生 BBM
潘瑞治 先生 PBM
林光国 先生
林文才 先生
林南全 先生

罗德木 先生
罗耀坤 先生
杨锡波 先生
叶金利 先生 PBM
卓开隆 先生
赵紫云 女士
陈辉成 先生
欧木源 先生
万厉五金贸易
卓秀英 女士
李氏基金

利直行电器
源盛海产品加工业
林德发 先生 PBM
林金发 先生 PBM
蔡成聪 先生
冯烈钊 先生
洪暹邦 先生
黄明新 先生
黄素珍 女士
林茂榕 先生
林建水 先生

林锦松 先生
林顺发 先生
林文珠 女士
林亚德 先生
林玉奎居士
刘鸣钏 先生
刘振福 先生
潘锝树先生
王臆翔 女士
许金狮 先生
卓凤莲 女士

Annual Honorary Sponsors

$2,000 – $5,000

义顺文华狮子会
白福来 先生
南安善堂
马来西亚红新月会新山区会
洪怡祥 先生
王松裕 先生
A1 超级市场
Li-Cartel Precision Engineering Service
南凤善堂中元会
李合顺 先生
李美华 先生
李耀光 先生
林建民 先生
林瑞麟 先生
刘木盛 先生

陆顺坚 先生
陆泳升 先生
卢杜荣 先生
乌鲁三巴湾村中元会
西河旧家
萧氏总会
关帝庙
同德善堂念心社
报德善堂
南洋同奉善堂
同敬善堂
修德善堂
众弘善堂
洪振炎 先生 BBM
陈才泉 先生
陈建彬 先生
陈锦荣 先生

陈林辉 先生
陈水郊 先生
高天柱 先生
郭成辉 先生
洪友南 先生
黄赐贵 先生
黄文信 先生
黄昭仁 先生
蓝钦银 女士
卢乐群 先生
卢元士 先生
罗烈鸿 先生
罗尔忠 先生
罗水云 先生
罗婉萍 女士
施有财 先生

施云程 先生
王贵兴 先生
王松广 先生
吴山盛 先生
吴维曾 先生
许地保 先生
杨汉潮 先生
叶清顺 先生
叶源弟 先生
张秀梅 女士/张秀香 女士
赵令忠 先生
郑拱汉 先生
郑修华 先生
郑映金 先生
钟如水 先生
朱木泉 夫人